I направление

СЪСТЕЗАНИЕ МЕЖДУ ПАРАЛЕЛКИТЕ ПО УЧИЛИЩА

/5 – 7 КЛАС и 8-11 КЛАС/ срок до от 01.02.2024 г. до 15.03.2024 г.

 

1. Подготовка на състезанието.

Всяка паралелка в дадено училище, участваща в проекта извършва:

1.1 По списъка, предложен от Ротари клубовете и Зонта клуб – Пловдив, МОН и от ръководството на училището, избира за свой патрон бележит българин – народен будител в срок до 30.11.2023 г.

1.2 Приема за свой патрон, народен будител – велик българин, различен от този, когото тя е избрала в предходните години, в които е участвала в проекта.

1.3 Директорите на училищата изпращат списъка на участващите паралелки с името на избрания от тях патрон – народен будител в справки №1 и №2 с техен подпис на електронен адрес: [email protected] , както и на ръководителя на сектор „Образование“ в Района (Общината) в срок до 15.12.2023г.

1.4 Извършва издирвателска и събирателска дейност, с цел събиране на информация за живота и делото на избрания патрон и неговия принос за развитие и утвърждаване на българщината и българския дух до 26.01.2024 г.

1.5 В размер на 5 пълни машинописни страници /А4, Times New Roman, размер на буквите 14, междуредово пространство 0/ представя биографията на своя патрон, където са отразени фактологичните елементи на неговата биография, така и специфичните качества и дейности за личността. Проследява се емоционалния свят на личността,  отчитат се тревогите и надеждите ѝ. Снимки, схеми, диаграми и други графични материали, могат да се дават само извън текста на 5-те страници, като приложения.

Важен момент на биографията е изчерпателното и достоверно представяне на историческите факти. С оглед на горепосоченото учителите по история или литература в даденото училище преглеждат представената информация от учениците и коригират евентуалните неточности.

До 31.01.2024 г. учениците изготвят биографии на патроните, като оформят кът с портрета и информационно табло в класната стая.

След като всички биографии са проверени се предават на педагогическия съветник или определен от директора преподавател, който изготвя график за вътреучилищните състезания, които започват на 01.02.2024 г. и приключат до 15.03.2024 г.

1.6 Състезанията се провеждат първо по випуски, а след това между първенците на випуските до излъчване на паралелка първенец във всяка от възрастовите групи 5-7кл. и 8-11кл. на принципа на елиминацията. Всеки две състезаващи се паралелки си разменят биографиите на своите патрони, като за 4 (четири) дни съставят въпросите и отговорите за тях. След това си разменят както въпросите така и отговорите върху биографиите на противниковата паралелка. След което всяка от състезаващите се паралелки има 3(три) дни за научаване на въпросите и отговорите на противниковата паралелка. След тези 7(седем) дни, на другия ден се насрочва дата и място на двубоя.

1.7 Въпросите и отговорите за тях трябва да са толкова на брой, колкото са на брой учениците в противниковата паралелка. Всеки един от тях отговаря само на един въпрос.

1.8 Въпросите по обем не трябва да са по дълги от 2(два) машинописни реда. /А4, Times New Roman, размер на буквите 14, междуредово пространство 0/.

1.9 Отговорите на тези въпроси трябва да се съдържат в съответната биография и не трябва по обем да са по дълги от 3(три) машинописни реда, като се отпечатват веднага след въпроса. /А4, Times New Roman, размер на буквите 14, междуредово пространство 0/

1.10 За всяка една биография въпросите и отговорите да бъдат проверени от учител по история или български език или класен ръководител.

1.11 Всяка от двете състезаващи се паралелки задава и 3(три) допълнителни въпроса, чиито отговори ги няма в дадената биография, а са от други източници – енциклопедии, интернет, биографични книги, очерци, статии и др.

Допълнителните въпроси съгласно т.1.7 и 1.8, се задават, след изчерпване на първия тип въпроси, и не се предоставят на противниковата паралелка, както и отговорите им. На тези въпроси паралелката има право да отговаря колективно, като използва за това доставените от нея материали – литература, очерци, лаптопи, таблети за търсене в интернет. Времето за отговор на всеки въпрос е 3(три) минути. Като отговаря на въпроса само един излъчен от паралелката в момента ученик. Само неговият отговор се оценява от журито.

Допълните въпроси са само върху биографията на противниковата паралелка.

P.S. В случай, че резултатът е равен, отборите трябва да имат по още един допълнителен четвърти въпрос върху биографията на противниковия отбор, с оглед излъчване на победител от състезанието.

1.12 Решението на председателя на журито е окончателно.

P.S. Ръководството на паралелка, която прекрати своето участие в проекта на даден етап , задължително уведомява организаторите на проекта, най-малко 5/пет/ календарни дни преди състезанието. На тяхно място продължава следващата в класирането паралелка/ клуб.

Самото състезание протича на три етапа:

>Подробна информация за Първи етап на протичане на състезанието

>Подробна информация за Втори и трети етап на протичане на състезанието