Етап I на протичане на състезанието

Състезание между паралелките в един и същи випуск. При наличие на една паралелка във випуска – I и II етап се сливат. За изтегляне на отборите от даден випуск, състезаващи се помежду си отговорниците на класовете се явяват в дирекцията на училището или в определената за целта зала.

В стъклена или пластмасова прозрачна купа се поставят листчета с цифри, толкова на брой, колкото е броя на паралелките за даден випуск, които са предварително сгънати. Отговорниците на паралелките изтеглят противниковите отбори, с които ще се състезават, както следва: 1 с 2, 3 с 4, 5 с 6, 7 …, като по-малкият номер от двойката пръв изпитва. Ако в даден випуск паралелките са нечетен брой, тази паралелка, която изтегли най-голямата нечетна цифра преминава на следващ етап в състезанието.

В деня на състезанието за всяка двойка състезаващи се отбори е съставено жури в състав: класните ръководители на двете състезаващи се паралелки и член на Ръководството на училището или определен от него преподавател. Те имат за задача да следят за спазването на регламента от състезанието, като за целта водят протокол. Протоколът има следния вид:

В протокола имената на учениците са предварително написани.

Процентът на верни отговори спрямо общия брой отговори се пресмята по следния начин: общият брой на правилните отговори се разделя на броят на отговарялите ученици и се умножава по 100.

На дъската се чертаят таблици и за двете състезаващи се паралелки, с цел онагледяване на резултатите пред участниците по време на състезанието.

ПРИМЕРНА СХЕМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО МЕЖДУ ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ

Narodnite_Buditeli3

В деня на състезанието.

1. Ръководителите на всяка състезаваща се паралелка представят на журито 40 мин. преди състезанието:

1.1 Напечатан списък на учениците, съгласно училищния дневник подписан и подпечатан от директора на училището – 2 екземпляра.

1.2 Напечатана в 5 машинописни страници коригираната от журито биография на патрона на паралелката – 5 екземпляра.

1.3 Напечатан списък с въпросите и отговорите за биографията на противниковата паралелка, включително и 3-те допълнителни въпроса с отговорите им, както и източниците от които са взети те – 5 екземпляра.

1.4 Листчета несгънати с номерата на въпросите, 2 вида – 1, 2, 3, ……….n, и 1А, 2А, 3А, ……nА, където n е броят на учениците от противниковата паралелка, а от другата паралелка , несгънати листчета с номерата на техните въпроси, също два вида – 1, 2, 3, ……….m, и 1А, 2А, 3А, mА, където m е броят на учениците от първата паралелка.

2. Всяка паралелка излъчва трима ученика: единият отговаря за тегленето на въпросите от прозрачната купичка и след това пише на дъската в таблицата, верните и неверни отговори, а другите двама четат въпросите и отговорите към тях. По преценка на журито може член на журито да чете въпросите и към двете паралелки.

3. С тегленето на жребия при журито със сгънати листчета с номера 1 и 2 се определя коя паралелка първа изпитва – тази която е изтеглила листчето с номер едно.

4. Нека примерно паралелката с №1 има m ученика, а паралелката с №2 има n ученика. След изтегляне на жребия под ръководството на председателя на журито, от паралелката изтеглила №1 той взема лисчетата с номера БЕЗ буквата А (1 2 3 …. n), а от паралелката изтеглила №2 взема лисчетата С буквата А ( 1А 2А 3А ….mA). След това той ги сгъва на четири и смесва всичките лисчета в прозрачната купичка.

5. Определеният ученик от парпалелка №1 тръгва с купичката към изпитваната паралелка. Учениците от тази паралелка (а по късно и от другата паралелка), изтеглят номерата на въпросите на които ще отговарят.

6. Паралелно с тегленето на листчетата от купичката, председателят на журито, лично с флумастер (червен или черен) преномерира по случаен признак с числата – 1 2 3 …. n (без съвпадения) въпросите от списъците (5 броя) на паралелката изтеглила №1, и с числа с индекс буквата А – 1A 2A 3A ……. mA (без съвпадение) въпросите от списъците (5 броя) на паралелката изтеглила №2.

7. Учениците от изпитваната паралелка по реда на номерата си в училищния дневник, стават и показват номера на въпроса, който са изтеглили и на който ще отговарят. За този ред следи журито.
Тогава ученикът от изпитващата паралелка или член на журито, задава въпроса с този номер, от единия от двата списъка с въпроси, които вече са преномерирани от председателя на журито.
По този начин на учениците може да се паднат въпроси, както за собствената така и за противниковата биография, и те трябва да знаят и двете биографии.

8. В случай, че има отсъстващи ученици от състезаващите се паралелки, в купата остават неизтеглени въпроси. На отсъстващите от състезанието, които са повече от отсъстващите за деня, по класния дневник, се поставя 0 за отговор. За отсъстващите за деня, ръководителят на паралелката представя служебна бележка от директора на училището на председателя на журито.

9. Ученикът трябва да отговори на въпроса в рамките на 30сек. Ако той не отговори след изтичане на времето отговора се счита за неправилен. При подсказване – отговора се счита за неправилен.
Ако ученикът отговори правилно на въпроса получава 1т., ако отговори грешно -0 т. При непълен отговор се поставя 0,5 т. Същите оценки важат и за отговорите на допълнителните въпроси.
Учениците аналогично отговарят на останалите въпроси.

10. След приключване на въпросите, чиито отговори са в биографията, се преминава към задаване на допълнителните въпроси, чиито отговори са извън биографията съгласно точка 1.11 от страница №3.
При пресмятането на резултата от журито се отчитат само правилните /пълни и непълни/ отговори. Процента на верни отговори се пресмята по следния начин: общия брой на правилните отговори се разделя на броя на отговарялите ученици и се умножава по 100.

Изчислява се резултата на изпитвания клас и се вписва както в протокола, така и в таблицата на дъската.

11. След изчисляването на резултата отборите сменят местата си. Състезанието протича по същия регламент.

12. След приключване на I етап от състезанието изпитващите комисии предават изпитните протоколи с обобщени резултати на педагогическия съветник или упълномощено от директора лице. Обявява се победител за I етап – училищния кръг: паралелката – носител на най – висок процент правилни отговори за всяка от двете възрастови групи 5-7 и 8-11 кл.

>Подробна информация за Втори и трети етап на протичане на състезанието