Йоан Екзарх

Йоан Екзарх

Един от най-видните писатели и дейци на културата в средновековната българска държава. Биографичните данни за неговия живот са твърде оскъдни. Не се знаят нито точните години, през които е живял, нито родното му място. От книжовното му наследство се вижда, че е бил добър познавач на книжовния гръцки език, което дава основание да се предполага, че е получил своето образование в някоя известна византийска школа.  В края на IX в. направил превод на съчинението “За православната вяра”, написано от византийския богослов Йоан Дамаскин, към което прибавил и свое кратко предисловие. Най-значителен интерес представлява компилативният му труд “Шестоднев”. В него са включени части от произведения на различни византийски автори и най-много от съчинението на Василий Велики. Заедно с това в него са вмъкнати и твърде ценни сведения за историята на българската държава по времето на цар Симеон I (893- 927). Прави описание на царските дворци, дава сведения и за самия владетел, за облеклото му, за болярите, за социалното разслоение на обществото и пр.